Tạo cơ chế, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội cho người lao động​

Các đại biểu đánh giá việc tạo cơ chế pháp lý, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động là những vấn đề rất quan trọng, cần được Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới.

Tin mới nhất